คณะกรรมการ กต.ตร.
โดยตำแหน่ง

สถานีตำรวจภูธรอากาศอำนวย

 

พ.ต.อ.ขวัญชาติ ไขแสง
ประธานกรรมการ

 

พ.ต.ท.พัฒนอุดม อุ่นประกอ
กรรมการ

พ.ต.ท.สุพจน์ นาสถิตย์
กรรมการ
พ.ต.ท.ไพชยนต์ ผายทอง
กรรมการ
พ.ต.ท.สมพงษ์ ขันติยู
กรรมการ
พ.ต.ต.เกียรติคุณ หลวงจินา
เลขานุการ

 

ร.ต.ต.ประศาสตร์ ใยแก้ว
กรรมการ
ด.ต.อารีย์ สิมงาม
กรรมการ /ผู้ช่วยเลขานุการ
     

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

 นายวัชรินทร์ รุณจักร
ประธานกรรมการ


นายทองมี เดชขันธ์
กรรมการ
นายบรรจบ เพริศแก้ว
กรรมการ
ด.ต.สำเนา เหล่าบุรี
กรรรมการ
นายณรงค์ แก้วสนิท
กรรมการ

นายปราโมทย์ วังยายฉิม
กรรมการ

นายสรรเพชญ์ อิทรสันติ์
กรรมการ

นายอุทัย แง่มสุราช
กรรมการ
นายเสรี จำมั่น
กรรมการ

นายล่องแจ้ง ฉิมานุกูล
กรรมการ
นายวีระวัฒน์ อ่อนทา
กรรมการ

   
   

นายมงคล อุระ

นายวิโส ริยะบุตร
นายสรศักดิ์ ใครบุตร