ประวัติสถานีตำรวจภูธรอำเิภออากาศอำนวย

 

 

ประวัติ อำเภออากาศอำนวย โดยสังเขป

------- อำเภออากาศอำนวย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสกลนคร ไปทางทิศตะวันตกเฉียยงเหนือ ประมาณ 55 กิโลเมตร ได้มีการประกาศยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ ปี พ.ศ.2508

*** มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

**************ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย อำเภอนาทมจังหวัดนครพนม ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออ กมีอาณาเขตติดต่อ

อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม อำเภอศรีสงคราม ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่ออำเภอวานรนิวาส อำเภอคำตากร้า จังหวัดสกลนคร

***ภูมิประเทศ

-------อำเภออากาศอำนวย มีพื้นที่ทั้งหมด 858 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่ใช้ในการเกษตร ร้อยละ 90 เป็นที่ป่า ร้อยละ 5 เป็นที่อยู่อาศัย ร้อยละ5อาชีพของประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

***จำนวนประชากร ( สำรวจเมื่อ 1 ธันวาคม 2555 )

------------------ชาย 34,841 คน หญิง 34,588 คน รวม 69,429 คน

ข้อมูลสถานีตำรวจอำเภออากาศอำนวย สถานีตำรวจภูธรอำเภออากาศอำนวย มีที่ดิน 18 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา ตัวอาคารที่ทำการสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2505 มีบ้านพักนายตำรวจ 4 หลัง
บ้านพักชั้นประทวน 3 คูหา 30 ห้อง

****** ความเป็นมา

-------------ปี พ.ศ.2508 ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการ มี หัวหน้ากิ่งเป็นหัวหน้าสถานี

-------------ปี พ.ศ.2508-2514 หัวหน้าสถานีเป็น ผู้บังคับกอง

-------------ปี พ.ศ.2514-2521 หัวหน้าสถานีเป็น สารวัตตร

-------------ปี พ.ศ.2522-2534 หัวหน้าสถานีเป็น สารวัตรใหญ่

-------------ปี พ.ศ.2534-2541 หัวหน้าสถานีเป็น รองผู้กำกับการ

-------------ปี พ.ศ.2541-ปัจุบัน หัวหน้าสถานีเป็น ผู้กำกับการ

*****อัตรากำลังพล

----------ชั้นสัญญาบัตร 25 นาย

----------ชั้นประทวน/พลตำรวจ มีกำลัง 45 นาย

----------นักการภารโรง อนุญาต 1 นาย จริง 1 นาย

*****เขตการปกครอง
เทศบาลตำบล 3 แห่ง 47 หมู่บ้าน

****กลุ่มพลังมวลชน
----------สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากพรรม 3,000 คน
---------สมัชชาต่อต้านยาเสพติด 500 คน
---------อาสาสมัครตำรวจหมู่บ้าน 900 นาย
---------สมาชิก อปพร. 320 นาย
---------สายสืบอาสา 150 คน