ผกก.สภ.อากาศอำนวย

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

สถานีตำรวจภูธรอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

วิสัยทัศน์ (VISSION)

เน้นบริการ งานป้องกัน ยึดมั่นยุติธรรม

พันธกิจ ( MISSION )

1.ถวายความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมศานุวงศ์
2.รักษาความมั่นคงของชาติ
3.ให้บริการที่ดีโดยยึดมั่นประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน
4.สืบสวนปราบปรามอเาชญากรรมและส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
5.อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
6.ควบคุมการจราจรและบริการจราจร
7.พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้ตรงกับพื้นฐานแห่งศาสตร์ของวิชาชีพตำรวจ
8.พถัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.บริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล